Dokumenty

Q Securities S.A. informuje, że zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm  inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie  UE  nr  648/2012  (zwane Rozporządzenie CRR) informacje odnośnie adekwatności kapitałowej dostępne są w siedzibie domu maklerskiego, a także dodatkowo poniżej na stronie internetowej, w zakresie o którym mowa w Polityce informacyjnej Q Securities S.A.