Emisja publiczna Obligacji
Kredyt Inkaso S.A.
SERIA I1

9 MARCA – 8 KWIETNIA 2022

Q Securities S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie podstawowym.

Warunki oferty
EmitentKREDYT INKASO S.A.
Przyjmowanie zapisów i wpłatdo 8 kwietnia 2022
Liczba Obligacji emitowanych w ramach serii I1do 200.000 (dwieście tysięcy sztuk)
Wartość nominalna i emisyjna jednej Obligacji100 PLN (sto złotych)
Łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach serii I1do 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych)
Informacje o zabezpieczeniuobligacje serii I1 będą niezabezpieczone
Okres zapadalności / Termin wykupu obligacji3 lata 7 miesięcy /23 października 2025 roku
Oprocentowaniezmienne, WIBOR3M + 4,90% w skali roku
Wypłata odsetekco 3 miesiące
Minimalna wielkość zapisu1 (jedna sztuka)

Harmonogram Oferty

9 marca -8 kwietnia 2022

Przyjmowanie zapisów i wpłat na obligacje

9 marca -8 kwietnia 2022

11 kwietnia 2022

Planowany dzień przydziału obligacji

11 kwietnia 2022

19 kwietnia 2022

Przewidywany Dzień Emisji

19 kwietnia 2022

O emitencie

21 LAT

działalności w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce

15 lat na GPW S.A.

akcje i obligacje spółki notowane na giełdzie od 2007r.

1196 mln zł

wartość obligacji wyemitowanych od 2007r. do 30 września 2021 r.

917 mln zł

wartość obligacji spłaconych od 2007r. do 30 września 2021r.

278 mln zł

wartość bilansowa obligacji pozostałych do spłacenia na 30 września 2021r.

200,3* mln zł

roczne przychody

121,3* mln zł

EBITDA gotówkowa** rocznie

45,5* mln zł

roczny zysk netto

601,5 mln zł

wartość bilansowa nabytych wierzytelności (na 30 września 2021)

1 133 mln zł

szacowane przyszłe spłaty (ERC) z zarządzanych portfeli (30 września 2021r.)

550 pracowników

pracowników w 4 krajach Europy Środkowej (Polska, Rumunia, Bułgaria, Rosja)

ponad 1.370.000

iczba obsługiwanych wierzytelności (na 30 czerwca 2021r)

*w roku finansowym kończącym się 31 marca 2021r. Spółka ma przesunięty rok finansowy. Dane ze sprawozdania finansowego zweryfikowanego przez audytora.
** EBITDA gotówkowa to jeden z głównych, obiektywnych mierników efektywności działalności w branży zarządzania wierzytelnościami. W uproszczeniu stanowi ona różnicę pomiędzy uzyskanymi spłatami z portfeli własnych a kosztami działalności operacyjnej bez amortyzacji.
Przedstawiane dane finansowe odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika przyszłych wyników.

Cele emisyjne

Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji, Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii I1 na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej podmiotów z Grupy, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Grupy.

Środki z emisji Obligacji nie zostaną przeznaczone na udzielenie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.

Chcesz wziąć udział w emisji?

Co trzeba zrobić, żeby złożyć zapis na obligacje? Jeśli masz już umowę z Q Securities S.A. o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania – postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Informacja

Wziąć udział w Ofercie mogą inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Jeśli jeszcze nie masz umowy – przejdź tu, a po jej podpisaniu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

*Zastrzegamy, że instrukcja ma charakter wyłącznie pomocniczy, a wszelkie wymagane informacje dotyczące Oferty zawarte są w Prospekcie podstawowym oraz Warunkach Emisji Obligacji serii I1

Zapisy

Zapis na Obligacje może zostać złożony:

W siedzibie Q Securities

ul. Marszałkowska 142 (9p.)
00-061 Warszawa
tel.: +48 22 417 44 00

Online

w formie elektronicznej zgodnie z regulacjami Q Securities S.A.

w siedzicie Agenta Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A.

Q Value

Al. Jerozolimskie 44 (Widok Towers)
00-024 Warszawa
tel.: +48 22 598 77 00
e-mail: biuro@qvalue.pl

Q Value S.A. – Oddział

ul. Krupnicza 16
31-123 Kraków
tel.: +48 22 598 77 00

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4
81-383 Gdynia
tel.: 884 000 655, 884 000 699
e-mail: info@tkf.pl

Capital Wealth Management Sp. z o.o. Sp.k.

PL. Zbawiciela 2 lok 31
00 – 573 Warszawa
tel.: 48 605 340 365
e-mail: kontakt@capitalwm.pl

Do zakończenia zapisów pozostało

  

Kontakt

Adres

Q Securities S.A.
ul. Marszałkowska 142,
00-061 Warszawa

Telefon

+48 22 417 44 00
(w godzinach otwarcia biura 9:00 – 17:00)

Ważna informacja:

Niniejsza informacja publikowana jest w celach reklamowych w związku z ofertą publiczną obligacji serii I1 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części “czynniki ryzyka”. Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i potencjalnych korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.kredytinkaso.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej NWAI Dom Maklerski S.A.: www.nwai.pl. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez NWAI Dom Maklerski S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego w tym Q Securities S.A. Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI O OFERCIE.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, akceptują zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym odwiedzeniem strony internetowej, na której zamieszczony jest prospekt.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczony jest prospekt, dotyczące oferty publicznej obligacji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zaproszenie do zawarcia transakcji nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje na temat Emitenta oraz oferty publicznej obligacji serii I1 Emitenta („Obligacje”) są: prospekt podstawowy programu emisji obligacji sporządzony w związku z ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela Emitenta do łącznej kwoty 150.000.000 PLN oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bądź do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 sierpnia 2021 r. („Prospekt”) wraz ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do niego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji, warunków oferty oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Obligacji zawierają Ostateczne Warunki Emisji Obligacji.

Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Emitenta – Kredyt Inkaso S.A. (http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ ) oraz podmiotu koordynującego ofertę Obligacji – NWAI Dom Maklerski S.A. (www.nwai.pl). Z zastrzeżeniem przepisów prawa oraz informacji wskazanych w punkcie 11.2 Prospektu, NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („NWAI DM”) ani jakikolwiek podmiot powiązany z NWAI DM nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Prospekcie, suplementach i komunikatach aktualizujących do Prospektu.

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w tym Obligacje. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji oraz zapoznać się z pełnym

opisem czynników ryzyka związanych z inwestycją w Obligacje, dostępnym w pkt. 2 Prospektu. Niniejsza oferta publiczna Obligacji ma miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Obligacji, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na stronie internetowej, na której zamieszczony jest Prospekt oraz na kolejnych stronach internetowych, może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

WYBIERAJĄC PONIŻEJ OPCJĘ „DALEJ” OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:

(i) przeczytałem/przeczytałam, zrozumiałem/zrozumiałam i akceptuję powyższe warunki i ograniczenia,

(ii) znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

(iii) nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych,

(iv) nie jestem mieszkańcem Kanady, Japonii lub Australii ani nie zamieszkuję na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.