Aktualności

18.05.2020

Ewidencja obligacji GetBack S.A. – nowe informacje

Szanowni Państwo,

W związku z akcją dotyczącą  zmiany danych widniejących w prowadzonej przez dom maklerski Q Securities S.A. („Q Securities”) ewidencji obligacji spółki Getback S.A. („Getback”) ogłoszonej przez Emitenta, w tym numeru rachunku bankowego mającego posłużyć do wypłat świadczeń związanych z tymi obligacjami („Obligacje”), jak np. rat układowych z tytułu wierzytelności wynikających z Obligacji, uprzejmie informujemy, iż umożliwiamy osobie uprawnionej z Obligacji („Obligatariusz”) zmianę powyższych danych w jeden z poniższych sposobów:

 1. 1. Podpis poświadczony notarialnie – w przypadku wyboru tej metody należy:
  1. wypełnić Formularz zmiany danych obligatariusza („Formularz”),
  2. podpisać własnoręcznie Formularz w obecności notariusza, który potwierdzi tożsamość podpisującego,
  3. przesłać oryginał podpisanego Formularza do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres:

Q Securities S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

 • 2. Podpis kwalifikowany (elektroniczny) – w przypadku wyboru tej metody należy:
  • wypełnić Formularz,
  • podpisać Formularz podpisem kwalifikowanym,
  • przesłać podpisany Formularz mailowo do dnia 30 kwietnia 2020r. na adres:

ewidencjagb@qsecurities.pl

ewidencjagb@qsecurities.pl,

 • wykonać do dnia 30 kwietnia 2020 roku przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł (jeden złoty) na rachunek bankowy Q Securities o numerze: 23 1020 1026 0000 1702 0260 3751. Przelew powinien zawierać tytuł: „Przelew weryfikacyjny Getback”. Przelew powinien być wykonany wyłącznie z rachunku bankowego Obligatariuszy, tj. dane nadawcy przelewu powinny zgadzać się z danymi Obligatariusz, a w przypadku gdy zmiana danych Obligatariusza polega na podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego Obligatariusza to przelew weryfikacyjny powinien być wykonany z podanego w Formularzu aktualnego rachunku bankowego. Kwota 1 zł zostanie zwrócona na rachunek, z którego została przelana.
 • 4. Podpis zwykły oraz przelew weryfikacyjny – w przypadku wyboru tej metody należy:
  • wypełnić, wydrukować i podpisać własnoręcznie Formularz,
  • zrobić kopię dowodu osobistego (obie strony dowodu),
  • wykonać do dnia 30 kwietnia 2020 roku przelew weryfikacyjny na kwotę 1 zł (jeden złoty) na rachunek bankowy Q Securities o numerze: 23 1020 1026 0000 1702 0260 3751. Przelew powinien zawierać tytuł: „Przelew weryfikacyjny Getback”. Przelew powinien być wykonany wyłącznie z rachunku bankowego Obligatariuszy, tj. dane nadawcy przelewu powinny zgadzać się z danymi Obligatariusz, a w przypadku gdy zmiana danych Obligatariusza polega na podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego Obligatariusza to przelew weryfikacyjny powinien być wykonany z podanego w Formularzu aktualnego rachunku bankowego. Kwota 1 zł zostanie zwrócona na rachunek, z którego została przelana,
  • przesłać oryginał podpisanego Formularza wraz z kopią dowodu osobistego do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres:

Q Securities S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

Mając na uwadze wprowadzony na okres od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 staramy się umożliwić Państwu możliwość składania przedmiotowych dyspozycji w sposób nie narażający zdrowia i życia zarówno Państwa, jak i naszych pracowników. Z tego względu ograniczamy możliwość składania dyspozycji osobiście.

Powyższa procedura składania dyspozycji ma na celu ochronę Państwa interesu oraz wykluczenie ryzyka dokonywania zmian w ewidencji Obligacji przez osoby nieuprawnione. Z tego względu dyspozycje składane w sposób inny aniżeli przewidziano powyżej (np. telefonicznie albo mailowo lub pisemnie bez dochowania powyższych czynności) nie będą uwzględniane. Q Securities zastrzega sobie jednocześnie prawo do żądania dodatkowych informacji lub dokumentów w uzasadnionej sytuacji, w szczególności w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby składającej dyspozycję lub treści dyspozycji.

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt:

Informujemy, iż pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17:00.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Q Securities S.A.