Aktualności

09.01.2020

Informacja dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez GO TFI S.A.

Decyzja KNF z 17.12.2019 dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez GO TFI S.A.

W dniu 19 grudnia sierpnia 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ukazał się komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r. (doręczonej w dniu 19 grudnia 2019 r.) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Q Securities S.A. (dalej: „Depozytariusz”), tj.:

 
(dalej łącznie: „Fundusze”).


Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja  2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm. dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. 

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia Towarzystwo nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem Funduszami.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które reprezentuje, innym towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu.

Depozytariusz podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników Funduszy. Wszelkie informacje istotne dla uczestników Funduszy, w tym w szczególności dotyczące działań Depozytariusza podejmowanych w związku z reprezentacją Funduszy będą publikowane na stronie internetowej: www.qsecurities.pl

Poniżej wskazujemy dane kontaktowe dla uczestników Funduszy reprezentowanych przez Depozytariusza:

adres e-mail: funduszegotfi@qsecurities.pl