Oferta publiczna akcji SFD S.A.

08.06.2021 – 24.06.2021

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem,  w tym utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegóły oferty
EmitentSFD S.A.
Termin Oferty8 czerwca – 23 czerwca 2021 r.
Wartość emisji bruttodo 11.124.000,00 zł
Liczba akcjido 1.854.000 akcji serii G
Cena emisyjnaZostanie ustalona za podstawie procesu book-buildingu
Cena maksymalna6,00 zł
Minimalny zapis50.000,00 zł
Zapisy na akcjeQ Securities S.A.
Szczegóły oferty
EmitentSFD S.A.
Termin zapisów8 czerwca – 23 czerwca 2021 r.
Wartość emisji bruttodo 11.124.000,00 zł
Liczba akcjido 1.854.000 akcji serii G
Cena emisyjnaZostanie ustalona za podstawie procesu book-buildingu
Cena maksymalna6,00 zł
Minimalny zapis50.000,00 zł
Zapisy na akcjeQ Securities S.A.

Harmonogram emisji

8 czerwca 2021

Publikacja Memorandum

8 czerwca 2021

17 – 18 czerwca 2021

Budowa księgi popytu

(book-building)

17 – 18 czerwca 2021

18 czerwca 2021

Ustalenie Ceny Emisyjnej

18 czerwca 2021

21 czerwca 2021

Złożenie inwestorom zaproszenia do złożenia zapisów na akcje serii G

21 czerwca 2021

22 – 23 czerwca 2021

Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów

22 – 23 czerwca 2021

24 czerwca 2021

Przydział Akcji Oferowanych

24 czerwca 2021

24 czerwca 2021

Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

24 czerwca 2021

O emitencie

SFD S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą suplementów diety i odżywek dla osób uprawiających sport, rozwija sprzedaż żywności dietetycznej oraz sprzedaż witamin i suplementów do aptek.

Spółka posiada największy w Polsce sklep internetowy z suplementami i odżywkami, 11 stacjonarnych sklepów własnych, 67 sklepów franczyzowych oraz jest właścicielem takich marek jak ALLNUTRITION czy SFD NUTRITION. SFD współpracuje z partnerami polskimi i zagranicznymi w zakresie dostaw i produkcji odżywek i suplementów diety, żywności dietetycznej oraz akcesoriów sportowych. Spółka ma 8 000 produktów w swojej ofercie. Dostawcami Spółki jest ponad 100 wyselekcjonowanych producentów z całego świata. SFD S.A. współpracuje także z producentami odżywek, suplementów diety i akcesoriów sportowych zlecając produkcję ok. 40 wyspecjalizowanym w danych produktach podwykonawcom. SFD S.A. posiada własne zaplecze magazynowo-handlowe w Opolu, które jest systematycznie powiększane wraz z rozwojem Spółki.

Sprzedaż produktów prowadzona jest przez portale internetowe. W 2020 r. udział sprzedaży spółki w kanałach e-commerce wzrósł do 72%.  Jednocześnie spółka rozwija sieć sklepów własnych i sklepy franczyzowe w Polsce, utrzymując obecnie średnie tempo otwierania 1 sklepu tygodniowo. SFD S.A. rozpoczęła także sprzedaż na rynku czeskim, który jest pierwszym rynkiem zagranicznym, na którym Spółka rozpoczęła sprzedaż za pośrednictwem własnej platformy e-commerce z dostawami z magazynu w Opolu. Spółka rozważa obecnie ekspansję na kolejne rynki geograficzne w tej formule.

Akcjonariat

Udział w kapitale zakładowym 

79,59%

Mateusz Dominik Pazdan

20,41%

Pozostali

Udział w ogólnej liczbie głosów

85,58%

Mateusz Dominik Pazdan

14,42%

Pozostali

Akcjonariat

Udział w kapitale zakładowym 

79,59%

Mateusz Dominik Pazdan

20,41%

Pozostali

Udział w ogólnej liczbie głosów

85,58%

Mateusz Dominik Pazdan

14,42%

Pozostali

Cele emisyjne

Pozyskane w wyniku emisji akcji środki Spółka wykorzysta na cele inwestycyjne zgodnie z realizowaną strategią rozwoju. W szczególności pozyskane środki z emisji Akcji Serii G zostaną przeznaczone na:

1

80% środków przeznaczone zostanie na zakup gruntu na potrzeby rozbudowy bazy logistyczno-magazynowej.
2

20% środków zostanie przeznaczone na działalność operacyjną związaną z rozwojem działalności, w tym głównie potrzeby rozwojowe spółki związane z rosnącą potrzebą tworzenia nowych produktów.

Chcesz wziąć udział w emisji?

Co trzeba zrobić, żeby złożyć zapis na akcje? Jeśli masz już umowę z Q Securities S.A. o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania – postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Informacja

Wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Jeśli jeszcze nie masz umowy – przejdź tu , a po jej podpisaniu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

*Zastrzegamy, że instrukcja ma charakter wyłącznie pomocniczy, a wszelkie wymagane informacje dotyczące Oferty zawarte są w Memorandum Informacyjnym.
1

Wydrukuj formularz deklaracji zainteresowania nabyciem, wypełnij i i podpisz własnoręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Możesz to zrobić też za pośrednictwem pełnomocnika.
2

Prześlij 1 oryginał Deklaracji do Q Securities S.A. (adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa) oraz skan na adres: broker@qsecurities.com
najpóźniej do godz. 12:00 w dniu 18 czerwca 2021 r.
3

Emitent decyzję cenie emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych
4

Emitent, za pośrednictwem Oferującego skieruje do wybranych Inwestorów Zaproszenie do złożenia zapisów na Akcje Oferowane wraz z Formularzem Zapisu
5

Wydrukuj Formularz Zapisu w 3 egzemplarzach, wypełnij i podpisz własnoręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możesz to zrobić też za pośrednictwem pełnomocnika. Pamiętaj, żeby czytelnie uzupełnić wszystkie wymagane pola i opłacić zapis z własnego rachunku.
6

Prześlij wszystkie 3 oryginały Formularza do Q Securities S.A. (adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa) oraz skan na adres: broker@qsecurities.com najpóźniej do godz. 16:00 w dniu 23 czerwca 2021 r. Dostaniesz od nas jeden egzemplarz z potwierdzeniem.
7

Dokonaj wpłaty na Akcje Oferowane kwocie wskazanej w otrzymanym zaproszeniu do złożenia zapisu (kwota ta stanowi iloczyn liczby Akcji proponowanych do nabycia i ceny emisyjnej Akcji Oferowanych) najpóźniej do godz. 16:00 w dniu 23 czerwca.

Do zakończenia zapisów pozostało

  

Kontakt

Adres

Q Securities S.A.
ul. Marszałkowska 142,
00-061 Warszawa

Telefon

+48 22 417 44 00
(w godzinach otwarcia biura 9:00 – 17:00)

 

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i istotnych informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta”) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 1.854.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych przez SFD S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”, „Emitent”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie subskrypcji otwartej („Akcje Oferowane”).

Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.sfdsa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Q Securities S.A. (www.qsecurities.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, akcjach (w tym Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie, niniejsze Memorandum nie było zatwierdzone ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak takiego wymogu.

Oprócz powyższych dokumentów na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowić będą informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego i podatkowego.