Oferta publiczna SPRZEDAŻ akcji
HUTA STALOWA WOLA S.A. ORAZ   PIT RADWAR S.A.

od: 9 maja 2022

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, w tym utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Oferta Publiczna skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i/lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora

Szczegóły oferty
Właściciel pakietuKlient Domu Maklerskiego Q Securities S.A.
Termin Ofertyod 9 maja 2022r.
AkcjeHuta Stalowa Wola S.A.PIT RADWAR S.A.
Liczba akcji350.000 sztuk450.000 sztuk
Cena sprzedaży43,00 zł39,00 zł
Próg wejściamin wartość transakcji: 100.000 EUR
inwestor kwalifikowany
TransakcjaTransakcja brokerska za pośrednictwem Q Securities S.A.

Harmonogram emisji

od 9 maja 2022

Publikacja Rozpoczęcia oferty publicznej Akcji Oferowanych


Akcja promocyjna oferty


Zawieranie transakcji brokerskich na Akcje Oferowane

od 9 maja 2022

INFORMACJE O SPÓŁKACH

 

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie.

 

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest producentem rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP i formacji sojuszniczych oraz głównym partnerem przemysłowym Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

 

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest grupą kapitałową, która skupia czołowe dla polskiego przemysłu obronnego zakłady przemysłowe.

PIT RADWAR S.A.

HSW S.A.

Domena C4ISR
(elektroniki, informatyki i cybertechnologii)

Domena lądowa

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8,
37-450 Stalowa Wola

HSW S.A.

Domena lądowa

ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8,
37-450 Stalowa Wola

https://www.hsw.pl/


KRS: 0000297470

PIT RADWAR S.A.

Domena C4ISR
(elektroniki, informatyki i cybertechnologii)

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

https://www.pitradwar.com/


KRS: 0000297470

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ OFERCIE?

Złożyć zapis w ramach Oferty Akcji Oferowanych mogą inwestorzy*, którzy zawarli z Q Securities S.A.
Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Jeśli nie masz jeszcze Umowy z Q Securities S.A. postępuj zgodnie poniższą z instrukcją.
 Zapoznaj się z instrukcją zawarcia umowy
W przypadku chęci zawarcia Umowy on-line przez formularz elektroniczny – przejdź tu

Transakcja brokerska za pośrednictwem Domu Maklerskiego Q Securities S.A. w ramach powyższej Oferty polega na pośredniczeniu Domu Maklerskiego w nabyciu akcji na rynku wtórnym.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z Oferty przygotowujemy kompleksową dokumentację transakcyjną uwzględniającą wcześniej ustalone parametry. Koordynujmy proces podpisywania dokumentacji zarówno ze Stroną Kupującą, jak i Sprzedającą.

Umożliwiamy rozliczenie finansowe transakcji za pośrednictwem rachunku pieniężnego Domu Maklerskiego.

*Zastrzegamy, Oferta Publiczna skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i/lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Oferowane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora

Do zakończenia zapisów pozostało

  

Kontakt W SPRAWIE OFERTY

WAŻNA INFORMACJA:

Przedstawione informacje stanowią wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczący planowanej oferty wtórnej sprzedaży akcji Huta Stalowa Wola S.A. oraz PIT RADWAR S.A. należących do Klienta Q Securities S.A. („Akcje”) i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie może być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Informacje nie stanowią również zaproszenia do udziału w ofercie Akcji. Przekazując niniejszy dokument Q Securities S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Akcje będą sprzedawane wyłącznie wybranym inwestorom („Inwestorzy”) w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) prowadzonej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do: (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora obliczonej według ceny nabycia na dzień jej ustalenia bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia prospektu, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), oraz bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy materiał kierowany jest wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora. Materiał powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawione informacje nie stanowią części żadnego innego dokumentu, w tym w szczególności dokumentu ofertowego, nie stanowi jakiejkolwiek części dokumentacji dotyczącej wtórnej sprzedaży Akcji i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji.

 

WAŻNA INFORMACJA:

Przedstawione informacje stanowią wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczący planowanej oferty wtórnej sprzedaży akcji Huta Stalowa Wola S.A. oraz PIT RADWAR S.A. należących do Klienta Q Securities S.A. („Akcje”) i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie może być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Informacje nie stanowią również zaproszenia do udziału w ofercie Akcji. Przekazując niniejszy dokument Q Securities S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Akcje będą sprzedawane wyłącznie wybranym inwestorom („Inwestorzy”) w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”) prowadzonej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do: (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora obliczonej według ceny nabycia na dzień jej ustalenia bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia prospektu, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), oraz bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Niniejszy materiał kierowany jest wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora. Materiał powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawione informacje nie stanowią części żadnego innego dokumentu, w tym w szczególności dokumentu ofertowego, nie stanowi jakiejkolwiek części dokumentacji dotyczącej wtórnej sprzedaży Akcji i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji.