News

20.01.2022

Prospekt Spyrosoft S.A

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 31 grudnia 2021 prospekt spółki Spyrosoft S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Prospekt Spyrosoft S.A. dostępny jest na stronie spółki https://spyro-soft.com/pl/relacje-inwestorskie