Czym się zajmujemy?

Depozytariusz funduszy inwestycyjnych

Wykonywanie funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi rozpoczęliśmy w grudniu 2016 r. – wtedy w roli depozytariusza rozpoczęliśmy współpracę z pierwszym funduszem. Na koniec grudnia 2019 r. pełniliśmy funkcję depozytariusza dla ponad 140 Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Nasi Klienci mogą liczyć na wysoką jakość obsługi i merytoryczną współpracę. Zaufało nam kilkanaście Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, z którymi aktywnie współpracujemy.

150

funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

60 mld

PLN aktywów funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

990 mln

PLN zainwestowanych w fundusze inwestycyjne

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Co nas wyróżnia?

 • Indywidualne podejście do każdego projektu – rozumiemy z jakimi wyzwaniami mierzą się FIZ-y i wiemy jak efektywnie współpracować z funduszami zamkniętymi,
 • Bezpieczeństwo – naszym celem jest budowanie współpracy z FIZ-ami w oparciu o transparentność i bezpieczeństwo naszych działań.

Q Securities jako podmiot uprawniony do wykonywania funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie art. 71 ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, świadczy komplementarne usługi w zakresie prowadzenia rejestru aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Do naszych obowiązków należą m.in.:

 • przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego
 • prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego
 • ​zapewnianie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego zamkniętego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom,
 • zapewnianie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • zapewnianie, aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • zapewnianie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu,
 • zapewnianie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • zapewnianie, aby dochody funduszu inwestycyjnego zamkniętego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego zamkniętego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego zamkniętego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z powyższych punktów oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.