Czym się zajmujemy?

Pozostałe usługi

W skład pozostałych usług świadczonych przez Q Securities wchodzą m.in:

 • usługi pośrednika rejestracyjnego
 • obsługa wezwań
 • usługi Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect i Catalyst
 • ewidencja obligacji
 • usługi brokerskie

150

funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

60 mld

PLN aktywów funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

990 mln

PLN zainwestowanych w fundusze inwestycyjne

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Pośrednik rejestracyjny

Q Securities jako bezpośredni uczestnik KDPW świadczy usługi pośrednika rejestracyjnego przy rejestracji w KDPW papierów wartościowych, dla których nie ma obowiązku posiadania agenta emisji.

 

W ramach usługi Q Securities oferuje m.in.:

 • prowadzenie depozytu papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu przed ich rejestracją w KDPW,
 • współpracę z Emitentem w zakresie rejestracji papierów wartościowych w KDPW,
 • koordynację procesu rejestracji papierów wartościowych w KDPW,
 • rozksięgowanie papierów wartościowych w dniu ich rejestracji w KDPW na rachunki papierów wartościowych właścicieli papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub poprowadzenie rejestru sponsora emisji dla osób nieposiadających rachunku papierów wartościowych,
 • wsparcie emitenta w procesie wypłaty świadczeń posiadaczom papierów wartościowych za pośrednictwem KDPW.

Q Securities jako członek GPW oferuje kompleksową obsługę publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz publicznych ofert zakupu akcji (zaproszeń do składania oferta sprzedaży akcji).

 • kompleksowa analiza strategii wezwania oraz dobór rozwiązań adekwatnych do skali wezwania i indywidualnych uwarunkowań,
 • pomoc w ustanowieniu zabezpieczenia realizacji wezwania,
 • przygotowanie dokumentu wezwania oraz procedur operacyjnych,
 • zawiadomienie Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego,
 • przekazanie treści wezwania Polskiej Agencji Prasowej,
 • opublikowanie treści wezwania w dzienniku ogólnopolskim oraz udostępnienie jej do publicznej wiadomości w miejscach przyjmowania zapisów,
 • przekazanie członkom GPW (firmom inwestycyjnym oraz bankom) procedur operacyjnych wraz z formularzami dokumentów,
 • przyjmowanie zapisów w odpowiedzi na wezwanie, także drogą korespondencyjną,
 • prowadzenie rejestru osób odpowiadających na wezwanie,
 • realizacja na GPW transakcji nabycia akcji zgodnie z warunkami wezwania oraz rozliczenie wezwania.

Q Securities pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy na Alternatywnych Systemach Obrotu (ASO) prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – na rynku akcji NewConnect oraz na rynku instrumentów dłużnych Catalyst.

Jako Autoryzowany Doradca wypełniamy zadania wskazane przez regulamin ASO:

 • badamy czy spółka spełnia warunki wymagane przy wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu i składamy stosowne oświadczenie,
 • przygotowujemy spółkę i jej władze do funkcjonowania w ASO (m.in. pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich regulacji i procedur),
 • wspieramy klienta w sporządzeniu dokumentu informacyjnego zgodnego z regulacjami określonymi przez właściwe organy GPW i składamy wymagane oświadczenie,
 • doradzamy w zakresie bieżącego funkcjonowania instrumentów finansowych w ASO.

Dzięki temu, że Q Securities jest jednocześnie licencjonowanym domem maklerskim, oferujemy również szereg dodatkowych usług, które zapewniają naszym Klientom kompleksową obsługę oraz gwarantują najwyższy komfort współpracy zarówno przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu, jak i pozyskiwaniu kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji:

 • kompleksowo analizujemy potrzeby Klienta, obecne warunki rynkowe oraz otoczenie inwestorskie i na tej podstawie dobieramy optymalne warunki i strategię finansowania,
 • doradzamy w zakresie IPO i decyzji o upublicznieniu spółki w ramach rynku regulowanego GPW lub NewConnect, jak też w przedmiocie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst,
 • nadzorujemy i koordynujemy wszelkie działania poprzedzające i przygotowujące emisję,
 • określamy zakres działań koniecznych do przeprowadzenia w związku z ofertą przez inne podmioty (np. audytorzy, kancelarie prawne),
 • organizujemy i przeprowadzamy procesy emisji obligacji i akcji, zarówno w ramach ofert prywatnych, jak i publicznych,
 • przygotowujemy profesjonalną dokumentację emisyjną, finansową, analityczną i marketingową (prospekty i  memoranda emisyjne, dokumenty informacyjne, warunki emisji, prezentacje, raporty, projekty uchwał i inne),
 • aktywnie uczestniczymy w działaniach zapewniających powodzenie oferty – organizujemy roadshow (prezentacje dla potencjalnych inwestorów) i proces book buildingu (budowa księgi popytu) oraz prowadzimy rozmowy z inwestorami,
 • organizujemy konsorcja dystrybucyjne z udziałem innych instytucji finansowych,
 • wspieramy Klientów w kontaktach z KNF, GPW i KDPW,
 • prowadzimy depozyt dokumentów akcji i obligacji dla potrzeb ich dematerializacji w KDPW,
 • wspieramy emitenta we wszystkich aspektach związanych z procesem emisyjnym, w tym ustanowieniem zabezpieczeń, wyceną aktywów czy akcją marketingową.

Q Securities świadczy kompleksowe usługi ewidencyjno-depozytowe w zakresie wszelkich instrumentów finansowych, w tym obligacji, akcji czy instrumentów pochodnych. Przechowywaliśmy dotychczas aktywa o łącznej wartości ponad 1 mld złotych.

 • prowadzenie elektronicznej ewidencji obligacji (art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach),
 • bezpieczny depozyt dokumentów papierów wartościowych (odcinków zbiorowych), np. akcji, obligacji, weksli etc. oraz ewidencjonowanie stanu ich posiadania,
 • prowadzenie ewidencji instrumentów pochodnych dla potrzeb programów motywacyjnych (np. opcje pracownicze lub menedżerskie, akcje fantomowe), rozliczanie takich instrumentów oraz kompleksowe administrowanie programami,
 • prowadzenie księgi akcyjnej,
 • deponowanie dokumentów akcji i obligacji na potrzeby ich dematerializacji w KDPW,
 • przechowywanie wydruków dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych przez emitentów obligacji (art. 16 ustawy o obligacjach),
 • obsługa świadczeń pieniężnych wynikających z przechowywanych lub ewidencjonowanych instrumentów, w tym prowadzenie dedykowanych rachunków pieniężnych,
 • wystawianie osobom uprawnionym zaświadczeń depozytowych, w tym zaświadczeń na potrzeby uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 • wykonywanie właściwych obowiązków podatkowych wnikających z rozliczania świadczeń pieniężnych, w tym odprowadzanie należnego podatku oraz sporządzanie informacji do właściwych organów podatkowych.

Q Securities specjalizuje się z pośredniczeniu w nabywaniu i zbywaniu wszelkich papierów wartościowych, zapewniając bezpieczeństwo oraz profesjonalną obsługę transakcyjną. Nasze bogate doświadczenie to niemal 500 różnorodnych transakcji na łączną kwotę ponad 5 mld. zł.

 • pośrednictwo w sprzedaży wszelkich instrumentów finansowych, takich jak obligacje, akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz inne,
 • transakcje zarówno papierami niepublicznymi, jak i wprowadzonymi do obrotu zorganizowanego (rynek regulowany GPW oraz ASO – transakcje OTC),
 • przygotowanie kompleksowej i profesjonalnej dokumentacji transakcyjnej, uwzględniającej wymogi stron transakcji oraz ich doradców prawnych i podatkowych,
 • dokumentacja w języku polskim, angielskim lub innym,
 • możliwość rozliczenia finansowego transakcji za pośrednictwem rachunku pieniężnego domu maklerskiego lub bezpośrednio pomiędzy stronami,
 • możliwość zdeponowania papierów wartościowych w domu maklerskim na potrzeby transakcji,
 • szybkość działania, tj. przygotowanie i realizacja transakcji nawet w 1 dzień,
 • aktywna współpraca z doradcami prawnymi i podatkowymi stron transakcji oraz zrozumienie dla istotnych z ich perspektywy aspektów transakcyjnych (kadrę Q Securities tworzą finansiści, jak i prawnicy),
 • współpraca z innymi instytucjami uczestniczącymi w transakcji, takimi jak domy maklerskie, banki, TFI oraz emitentami lub wystawcami sprzedawanych instrumentów finansowych,
 • na życzenie klienta uczestniczymy w negocjacjach w jego imieniu lub też kojarzymy między sobą strony transakcji, poszukując kontrahentów czy inwestorów, także inwestorów instytucjonalnych,
 • możliwość zawarcia transakcji również na terytorium Luksemburga, Cypru, Malty oraz Słowacji (działalność Q Securities jest tam notyfikowana),
 • bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz atrakcyjne prowizje.