News

17.12.2020

Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez Copernicus Capital TFI S.A.

W dniu 16 grudnia 2020 r., w związku z otwarciem likwidacji Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), zezwolenie Towarzystwa na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi wygasło. Do dnia otwarcia likwidacji Towarzystwo było organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Q Securities S.A. (dalej: „Depozytariusz”), tj.:

 • BITRUST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 • CC100 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 • CC103 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 • CC50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • CC65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji
 • DELFIN Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 • EM64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • MAZOVIA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
 • PAVONE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
 • REAL ESTATE INVESTMENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Zgodnie z art. 68 ust.1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm., dalej: „Ustawa”) od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu wygasło zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy w ciągu 3 miesięcy Depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, podejmuje działania w celu przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi, które reprezentuje zgodnie z art. 68 ust. 1 Ustawy, innym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wygaśnięcia zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu.

W przypadku funduszy inwestycyjnych będących w likwidacji, których likwidatorem było Towarzystwo, zgodnie z art. 248 ust. 2b Ustawy, w przypadku gdy towarzystwu, będącemu likwidatorem funduszu zgodnie z art. 248 ust. 2 lub 2a Ustawy, wygasło zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, likwidatorem funduszu jest depozytariusz.

Depozytariusz podejmuje i będzie podejmował wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia właściwej polityki informacyjnej w stosunku do uczestników funduszy. Wszelkie informacje istotne dla uczestników funduszy, w tym w szczególności dotyczące działań Depozytariusza podejmowanych w związku z reprezentacją funduszy bądź prowadzeniem ich likwidacji, będą publikowane na stronie internetowej: www.qsecurities.pl.

Poniżej wskazujemy dane kontaktowe dla uczestników funduszy:

adres  e-mail: funduszecc@qsecurities.pl

nr tel.: 22  417 44 00 

Dokumenty dotyczące funduszy: 

(aby zapoznać się z ogłoszeniem należy kliknąć w nazwę funduszu)

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu BITrust FIZ AN w likwidacji

21.12.2020 – Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu BITrust FIZ AN w likwidacji

22.11.2020 – Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji BITrust FIZ AN w likwidacji

04.01.2020 – Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji BITrust FIZ AN w likwidacji

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu CC100 FIZ w likwidacji

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu CC50 FIZ

01.02.2021 – Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu CC50 FIZ

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu CC65 FIZ AN w likwidacji

21.12.2020 – Ogłoszenie o przedłużeniu likwidacji funduszu CC65 FIZ AN w likwidacji

22.12.2020 – Ogłoszenie nr 2 o przedłużeniu likwidacji funduszu CC65 FIZ AN w likwidacji

15.01.2021 – Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji CC65 FIZAN w likwidacji

18.01.2021 – Ogłoszenie nr 2 o przedłużeniu likwidacji CC65 FIZAN w likwidacji

26.02.2021 – Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji CC65 FIZAN w likwidacji

01.03.2021 – Ogłoszenie nr 2 o przedłużeniu likwidacji CC65 FIZAN w likwidacji

29.03.2021 – Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji CC65 FIZAN w likwidacji

30.03.2021 – Ogłoszenie nr 2 o przedłużeniu likwidacji CC65 FIZAN w likwidacji

09.04.2021 – Informacja półroczna o stanie CC65 FIZAN w likwidacji

05.07.2021 – Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji CC65 FIZAN w likwidacji

05.07.2021 – Ogłoszenie nr 2 o przedłużeniu likwidacji CC65 FIZAN w likwidacji

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu CC103 FIZ AN w likwidacji

28.12.2020 – Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji CC103 FIZ AN w likwidacji

11.01.2021 – Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji CC103 FIZ AN w likwidacji

25.01.2021 – Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji CC103 FIZ AN w likwidacji

29.03.2021 – Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji CC103 FIZ AN w likwidacji

30.03.2021- Ogłoszenie nr 2 o przedłużeniu likwidacji CC103 FIZ AN w likwidacji

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu DELFIN NSFIZ w likwidacji

08.04.2021 – Informacja półroczna o stanie DELFIN NS FIZ w likwidacji

27.07.2021 – Ogłoszenie nr 1 o przedłużeniu likwidacji DELFIN NS FIZ w likwidacji

30.07.2021 – Ogłoszenie nr 2 o przedłużeniu likwidacji DELFIN NS FIZ w likwidacji

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu eM64 FIZ AN

11.01.2021 – Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu eM64 FIZ AN

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu GPV I FIZ AN

31.12.2020 – Ogłoszenie o zmianie statutu GPV I FIZ AN

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu MAZOVIA NS FIZ

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu PAVONE FIZ AN

14.01.2021 – Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu PAVONE FIZ AN

Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu REI FIZ AN

01.02.2021 – Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu REI FIZ AN